banner
banner
banner

China Hytaýda ýokary öndürijilikli wolfram karbid önümlerini öndüriji

Professional sementli karbid üpjün ediji

  • T NEWZE ÖNÜMLER
    Karbide Uly satuw, ýokary satyn alyş nyrhy, ýokary müşderi kanagatlylygy bilen baglanyşykly maslahatlar.

  • IOT GOWY ÖNÜMLER
    Technologiesakynda täze tehnologiýalar we ýokary eşik garşylygy we täsir berkligi has ýokary bolan karbid önümleri.

Karbid önümleri

Umumy maksatly gurallar

Karbid maslahatlary
Agaç önümçiligi pudagynda köpden bäri tejribämiz bar we metal kesmek dünýäsinde öňdebaryjy täzelikler bilen tanalýarys.ZHONGBO gaty material çözgütleri bilen zolakly arra ýa-da tegelek arra üçin bolsun, metaldan kesmek üçin dürli görnüşli maslahatlary tapyp bilersiňiz.
 
Karbid çaýkamak üçin maslahatlar
Demir ýoly yzarlamak üçin sementlenen karbid maslahatlary
Lykia polýuslary üçin karbid maslahaty
Gowy eşik garşylygy we ýokary täsir garşylygy talaplaryna ýetmek üçin 100% bakja wolfram karbid materialyny ulanýarys.
Karbid PDC substraty
Volfram karbid substrat boş ýerleri PDC kesijilerini öndürmekde möhüm rol oýnaýar.
Karbid top podşipnikleri
Volfram karbid topy ýa-da sementlenen karbid topy diýlip atlandyrylýar, dykyzlygy 14,50-14,85 g / sm3, gatylygy 89-92 HRA, basmak, süzmek, top bilen çydamly baglaýjy hökmünde 6%, 8% ýa-da 10% çydamly baglaýjy hökmünde wolfram karbidinden ýasalýar. degirmen üweýji we ş.m.
Karbid rolik halkasy
Simleri aşaklatmak we tekizlemek, degirmen öndürmezden ozal polat zawodynda zerur bir prosesdir, wolfram karbidini aşak düşürýän rulonlar arassalamak maksady bilen azaldýan degirmenlerde giriş çybygyny mehaniki taýdan aşaklatmak üçin möhüm enjamlar, geçmişde polatdan aşak düşýän rulonlar ulanylýardy we olaryň ýerine wolfram karbidi çalşylýar. kem-kemden aşak düşýän rulolar.
Biz hakda

Zhongbo Karbide hoş geldiňiz

1998-nji ýylda döredilen ZUNYI ZHONGBO CEMENTED CARBIDE LTDKarbid önümleriniň önümçilik görnüşleri senagat, harby, metallurgiýa, nebit burawlamak, magdan gurallary, gurluşyk amaly we ş.m. ulanylýar.

ZHONGBO-da 16 müň inedördül metrlik adaty önümçilik dükany bar.Bir ýylda esasy önümleriň öndürilişi 600 tonna, satuw mukdary 200 million CNY-dan gowrak.

Birinji synpyň hili

Näme üçin bizi saýlamaly?

7x24 sagat hyzmaty Islegleriňiz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, bize jaň edip ýa-da e-poçta iberip bilersiňiz.Professional topar mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.
7x24 sagat hyzmaty
hünärmenler topary Professional gözleg we önümçilik işgärlerimiz bar we size hünär tehniki hyzmatlary we satuwdan soňky hyzmat üçin amatly bahany hödürleýäris.
Hünär topary
amatly bahasy Öz güýjümiz bilen güýjümizi subut etmek üçin satuwdan soňky hünär hyzmaty, topar we bäsdeşlik bahalary bar.
Möhüm baha

Iň soňky habarlar

Karbid Maslahat stilini gördi .jpg
2024-06-17

Karbidli pyçak näme üçin ulanylýar?

Karbid Maslahat stilini gördi .jpg
2024-06-14

Carbide Maslahat stiliniň A we B görnüşleriniň arasyndaky tapawutlar

Zynjyr Saw.png üçin karbid goýmak
2024-05-24

Belli bir programma üçin karbid goýulmalaryny saýlanyňyzda haýsy faktorlara üns bermeli?

Insert.png bilen karbid gar sürgi pyçaklary
2024-05-23

Uzak dowamly öndürijiligini üpjün etmek üçin karbid gar sürüm pyçaklaryny nädip gurup we saklamaly?

Karbid çyzgysy çyzylýar.png
2024-05-22

Karbid çyzýan barlar näme we önümçilikde nähili ulanylýar?

eňekleri iňňe tutmak.png
2024-05-21

Karbid gripperiniň ömrüni uzaltmak üçin nädip dogry ideg etmeli we ideg etmeli?

çyzgy ölýär.jpg
2024-05-20

Önümçilik prosesi üçin dogry karbid sözbaşy ölmegini nädip saýlamaly?

HPGR.png üçin karbid okuwlary
2024-05-17

Karbid okuwlary önümçilik programmalarynda näme üçin ulanylýar we guralyň öndürijiligini nädip ýokarlandyrýarlar?

Düwme.png bilen karbid gar sürgi pyçaklary
2024-05-17

Karbid gar sürýän pyçaklary gar garlarynyň ähli görnüşlerinde ulanyp bolarmy?

eňekleri iňňe tutmak.png
2024-05-15

Maşyn gural programmalary üçin dogry karbid gripperini nädip saýlamaly?

Mugt nyrh alyň ýa-da hyzmatlarymyzda bize jaň edip bilersiňiz

+86 15599297368
Maglumatyňyzy bize goýuň
  • Habarnamamyza ýazylyň
  • geljekde ýazylyň
    Gelýän bukjanyňyza täzelenmeleri almak üçin habar býulletenimize